Kategori: Nasjonal kartleggingsstudie

Gymkarakteren – hva er det som egentlig teller?

Gymkarakteren – hva er det som teller? Det har vært en del debatt om hva som vurderes når elevene skal ha karakter i kroppsøving. Enkelte stemmer har hevdet at testing dominerer. Dette tar blant annet Gunn Engelsrud opp i Aftenposten og sier at kompetansemålene i faget er ikke formulert på en måte som angir at […]

Les mer

Grunnleggende ferdigheter i kroppsøving

I læreplanen står det at de grunnleggende ferdighetene: muntlige-, skriftlige-, lese-, regne- og digitale ferdigheter skal inn i alle fag. Hensikten med å bruke de grunnleggende ferdighetene er å støtte opp om elevenes læring i det enkelte fag, også kroppsøving. I vår nasjonale studie har vi spurt både elever og lærere hvor ofte de jobber […]

Les mer

Kroppsøving: Et fag for de idrettsaktive?

Det har lenge vært debatt rundt hvem som passer inn i kroppsøvingsundervisningen. I tidligere innlegg har vi vist at gutter liker faget bedre enn jenter, og at barneskoleelever liker faget bedre enn elever på ungdomsskolen. Debatten har også dreid seg om faget passer bedre for de som er idrettsaktive på fritiden. I dette innlegget ser […]

Les mer

6 av 10 elever i grunnskolen kan ikke svømme?

Høsten 2015 innførte Kunnskapsdepartementet en ny definisjon på svømmedyktighet. Mange har stilt spørsmål om det er realistisk at elevene skal nå dette målet etter 4. årstrinn. I vår nasjonale studie oppgir 6 av 10 elever at de ikke kan svømme i henhold til denne definisjonen.

Les mer

KROPPSØVING – ET FAG MANGE ELEVER LIKER

I den nylig gjennomførte nasjonale kartleggingstudien i kroppsøving ved Høgskolen i Hedmark ble elevene spurt om hvor godt de liker de ulike fagene på skolen «hvor godt liker du faget kroppsøving». De ble også spurt om hvor godt de liker andre skolefag. Klikk for å se hvordan svarene fordelte seg.

Les mer

KROPPSØVING, ALDER OG KJØNN

I innlegget over så vi at kroppsøving er et fag som mange elever liker. Denne gangen setter vi fokus på hvordan svarfordelingen ser ut når vi tar med elevenes kjønn og klassetrinn.
Tallene er hentet fra den nasjonale kartleggingsstudien i kroppsøving, som ble gjennomført av Høgskolen i Hedmark.

Les mer

ELEVENE OVERLATT TIL SEG SELV I GARDEROBEN NÅR DE HAR GYM

6 av 10 elever opplever at en voksen ikke passer på dem når de er i garderoben viser en fersk undersøkelse ved Høgskolen i Hedmark. Undersøkelsen viser også at kvinnelige kroppsøvingslærere passer mer på elevene i garderobesituasjonen enn sine mannlige kollegaer.

Les mer