Skolens ignorerte rom: Hvordan erfarer og opplever elever og lærere dagens kroppsøvingsgarderobe?

Av: Anders Dølgaard

Garderoben er et tilbakevennende tema på denne bloggen. Som vi tidligere har skrevet er garderoben, til tross for at den ofte er debattert i media, en arena vi fortsatt vet veldig lite om. Det vi vet er at det er et rom mange elever opplever krevende å være i og føler seg overlatt til seg selv i, samtidig som det ignoreres av læreplan og tidvis av lærere. I innlegget «Garderoben – en black box i skolen», blir det nevnt avslutningsvis at et doktorgradsprosjekt som skal se nærmere på garderobesituasjonen er på trappene. Dette er nå i gang, og i dette innlegget vil jeg redegjøre for hva mitt prosjekt konkret skal undersøke og hvordan dette bidrar til å øke kunnskapen omkring hva som skjer i garderoben.

Det er verdt å merke at jeg holder i disse dager på å rigge mitt doktorgradsprosjekt, så det som presenteres er slik prosjektet ser ut i dag. Mer konkret tar studien for seg tre hovedproblemstillinger, som jeg under vil redegjøre for.

Problemstilling 1: Hvem uttaler seg, og hvordan fremstilles garderoben i media?

Her vil jeg undersøke hvem det er som uttaler seg, og hva som blir skrevet i norske medier. Er det et nyansert bilde som kommer frem, hvor elev, lærer, forsker og skoleleder uttaler seg, eller er det én eller få aktører som hovedsakelig får spalteplass? Forskning viser også at selv om det er en krevende situasjon for mange, er det også flere elever som håndterer garderoben helt fint, men blir dette tydeliggjort i media?

Problemstilling 2: Hvordan erfarer og opplever elever garderobesituasjonen?

Her vil jeg ved hjelp av gruppeintervjuer og observasjon av undervisning og overganger til og fra garderoben, skaffe meg informasjon om hvordan elever erfarer og opplever bruk av garderoben. Prosjektet ønsker å se sammenhengen med opplevelsen av garderoben med hva det vil si å være ung i dag, med fokus på hvilken innvirkning kropp og sosiale medier har. Ungdomsforskning viser at kroppspresset blir stadig større blant både gutter og jenter, og man kan anta at dette er med å problematisere bruk av garderoben. Forhåpentligvis blir det tydeligere hva det er som er vanskelig og hvorfor. Vi vet veldig lite om hvordan elever erfarer og opplever garderoben, men forskning viser at noen har gode opplevelser, mens andre har det vanskelig. Hvem er disse elevene, og er det noe mønster i hvem som har positive og negative erfaringer?

Problemstilling 3: Hvordan erfarer og opplever lærerne garderobesituasjonen?

I norsk sammenheng er det ingen kvalitativ forskning som ser på lærerens erfaring og opplevelse av garderoben. Internasjonalt er det gjort noe, og den forskningen peker i retning av at det, i likhet med elevene, blir et stadig vanskeligere rom å håndtere. Hvordan erfarer og opplever lærere i Norge dagens garderobesituasjon, og hvilke tanker har de om fremtidig bruk av garderoben?

So what?

Formålet med prosjektet er først og fremst ikke å finne en løsning, men heller klargjøre hva som er vanskelig og hvorfor i forbindelse med bruk av garderoben, for både elev og lærer. Funn fra de to siste problemstillingene vil forhåpentligvis være svært nyttig i bidraget til en balansert mediedebatt, men først og fremst for en nyansert og fruktbar diskusjon blant kroppsøvingslærere, forskere, skoleledere og politikere om hva garderoben er og hva den burde være. Basert på en økt forståelse av elevenes opplevelse, vil dette også kunne gi retning til konkrete grep lærere og skoleledere kan gjøre for å bedre garderobesituasjonen for flere elever.