Nasjonal kartleggingsstudie i kroppsøving

I perioden januar til mai 2016 gjennomførte forskergruppen en nasjonal kartleggingsstudie av kroppsøvingsfaget for elever på 5-10. trinn. Les mer om forskergruppen her https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/presentasjonVis?pres=518297&type=GRUPPE)

Mål: Målet med studien er å få et kunnskapsgrunnlag på hvordan elever på 5.-10.trinn opplever kroppsøvingsundervisningen i Norge.

Utvalg: For å nå målet om en nasjonal kunnskapsoversikt har vi basert utvalgsprosessen på Grunnskolens informasjonssystem (GSI) og Statistisk sentralbyrå sin 7 landselsregioner. Utvalget er basert på tilfeldig trekking, men supplert med strategisk utvalg der det var praktisk nødvendig. 42 grunnskoler og i alt 3226 elever svarte på spørreskjemaet. Det er like mange gutter og jenter i det totale utvalget. 1666 elever på ungdomstrinnet og 1560 elever på barnetrinnet var med på undersøkelsen. Studien har en svarprosent på 88,5.

Gjennomføring av undersøkelsen: Undersøkelsen ble gjennomført vinter/vår 2016. Elevene svarte på et elektronisk spørreskjema på skolen i en skoletime. Det var en fra forskergruppen tilstede på alle gjennomføringene. Elever som av ulike grunner trengte hjelp til å lese spørsmålene fikk dette av assistent eller lærer. Elevene brukte i snitt ?? minutter å svare på spørreskjemaet. Gjennomsnittlig tidsbruk på å svare gikk ned med økende alder.

 Spørreskjemaet: Spørreskjemaet er seksjonert i syv seksjoner: Litt om deg; Hvorfor gym?; Innhold i gymtimene; Læring og undervisning i gym (grunnleggende ferdigheter, vurdering, undervisningsmetoder); Andre spørsmål om gym (timetall, arena, garderobesituasjonen, fravær); Din mening om gym; Din mening om helse.