Hva skriver mediene om?

I dette blogginnlegget har vi valgt å foreta en screening av nyhetssaker som omhandler kroppsøvingsfaget. Helt konkret: Vi har ved hjelp av verktøyet Retriever sett over alle skrevne nyhetssaker (digitalt og i papiraviser) så langt i 2024 for å få et bilde av hva som rører seg.

Bakgrunnen for at vi ønsket å gjøre dette er primært av to grunner:

  1. Vi opplever at mediene skriver mye om faget uten at vi egentlig har noen oversikt over hva de skriver om
  2. Som forskere opplever vi at vi ikke nødvendigvis i takt med samfunnet for øvrig og at det derfor ville være lærerikt å finne ut hva som skrives om i mediene.

Så hva skriver mediene om?

Vår gjennomgang viste at det, forenklet sagt, omhandler særlig seks tematikker. Disse er:

Fasiliteter, pengekrise, manglende kompetanse, vurdering, kjønn og utesvømming.

Da noen i forskningsgruppen ble så interessert i det første temaet, fasiliteter, vil dette bli viet et eget innlegg. Vi vil derfor kort redegjør for de fem øvrige tematikkene i dette innlegget.

  1. Pengekrise: Flere saker omhandlet utfordringer knyttet til dårlig økonomi i kommunen og dermed også skolene. Konsekvensen av «pengekrisen» (i tillegg til utfordringer med fasiliteter) var blant annet mangelfullt utstyr og fjerning av turer.
  • Manglende kompetanse: Vi fant flere nyhetssaker som handlet om at undervisere i kroppsøving mangler kompetanse.
  • Vurdering: Flere nyhetssaker drøftet (kanskje ikke overraskende?) utfordringer knyttet til vurderingspraksis i kroppsøving. Nesten utelukkende handlet dette om karaktersetting. Utfordringene ble særlig koblet mot betydningen av karakterer i forbindelse med søking til høyere utdanning (NB: vi foretok søket rett etter søknadsfrist til høyere utdanning) men også rettferdigheten i karaktersetting i seg selv.
  • Utesvømming: En rekke saker skildret hvordan lærere, noen ganger i samarbeid med forskere, har fremmet utesvømming som en del av faget. Typiske reportasjer handlet om mulighetsrommet ved å bruke utesvømming mer aktivt.
  • Kjønn: En god del nyhetssaker handlet om hvordan kroppsøving er det eneste faget hvor gutter får bedre standpunktkarakterer enn jenter. (Det såkalte ‘Mannsutvalget’ la fram sin rapport rundt tidspunktet for søket). Noen saker handlet også mer generelt om at faget er mer tilpasset gutter enn jenter.

Uten å skulle konkludere ut ifra en relativt rask titt på nyhetsbildet, er det noen poenger vi bet oss særlig merke i.

Det første handler om en mulig sammenheng mellom de fem tematikkene over. For eksempel; hvordan henger manglende kompetanse sammen med vurdering og kjønn? Er det slik at vurderingspraksisen blir «urettferdig» som et resultat av manglende kompetanse, og er kjønnsforskjellene det skrives om også en mulig konsekvens av det første? Og kan manglende kompetanse forsås i lys av pengekrisen – altså at man «sparer» med å bruke ufaglærte i et fag hvor man faktisk kan gjøre det?

Det andre vi synes er særlig interessant er kjønnspoenget. Det har lenge vært opplest og vedtatt at kroppsøving er et fag for «gutta». Samtidig mener vi det er verdt å stille spørsmåltegn ved nyansene i et slikt argument. For eksempel er det mange gutter som ikke nødvendigvis liker faget på lik linje som det er mange jenter som faktisk liker faget. Og hva med alle de som identifiserer seg som noe annet enn gutt eller jente? Vi er redd for at måten å snakke om faget som et gutte-fag på er med på å tviholde på en stereotypi som ikke nødvendigvis er like treffende (lenger…?).

Som et siste poeng virker det som at det som omhandler «nyskaping» innenfor faget i stor grad er knyttet mot utesvømming. Det er ikke det samme som å si at dette er det eneste området hvor det skjer nye ting – men at det er dette som får oppmerksomhet. Svømming har en særskilt posisjon i faget (og noen ganger som noe annet enn faget), og vi finner dette derfor interessant.

Til slutt synes vi det interessant å se hvor mange saker vi faktisk fant. Fra 1. januar til og med 3. mai var fant vi over 350 nyhetssaker. Selv om noe av dette muligens er duplikater og ikke alle primært handler om kroppsøving – er det vårt inntrykk at faget gis rikelig med spalteplass. Altså: Mange mener mye om kroppsøvingsfaget!