Fra treårig faglærerutdanning til flerfaglig lærerutdanning

Regjeringen besluttet i 2020 at alle 3-årige faglærerutdanninger skulle bli 5-årige lærerutdanninger med planlagt innfasing mellom 2021 – 2023. I dette innlegget ønsker vi på en kortfattet måte å synliggjøre hva denne endringen innebærer og hvordan vi ved Høgskolen i Innlandet har tenkt i forbindelse med utviklingen av det som formelt heter Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag, trinn 1 – 13, kroppsøving- og idrettsfag (LUPE).

Fra en 3-årig faglærerutdanning til en 5-årig flerfaglig utdanning

Den kanskje største endringen i den nye utdanningen er at studentene nå får en master i kroppsøving- og idrettsfag i tillegg til enten; a) 60 stp i et annet fag med læreplan i grunnopplæringen (f.eks matematikk, norsk, engelsk), eller b) 30 + 30 stp i to fag med læreplan i grunnopplæringen. Spesialpedagogikk kan eventuelt inngå som et av de to tilleggsfagene. Dette vil si at studentene vil oppnå undervisningskompetanse i flere fag enn kroppsøving- og idrettsfag. Valg av fag II eller fag III vil være førende for hvilke skoleslag studenten orienterer seg mot. Ved valg av 2 fag a 30 stp vil undervisning på barnetrinnet kanskje være mest aktuelt? Med bakgrunn i at utdanningen blir flerfaglig, mener vi at den nye 5-årige lærerutdanningen vil gjøre studentene mer attraktive på arbeidsmarkedet.

Styrking av praksis

Gjennom den nye utdanningen skal studentene gjennomføre minimum 90 dager praksis i løpet av 1. – 3. studieår, og minimum 40 dager praksis i løpet av 4. – 5. studieår. Praksis fordeles mellom barnetrinnet, ungdomstrinnet og videregående opplæring. All praksis skal være veiledet av kvalifiserte praksisveiledere i samarbeid med høgskolen. Ved Høgskolen i Innlandet har vi allerede etablert et nært samarbeid mellom praksisfeltet og høgskolen. Dette samarbeidet vil bli ytterligere styrket gjennom økt fokus på integrering mellom «campusbasert- og skolebasert lærerutdanning». Et annet viktig grep har vært å sørge for at praksis får en integrerende funksjon. I dette ligger en tydelig progresjon og sammenheng i praksisopplæringen, og tett kobling mellom det studentene jobber med på campus og hva fokus skal være i praksis.

En profesjonsrettet utdanning

Profesjonsinnretningen i utdanningen vil også bli styrket. Et eksempel på dette er at masteroppgaven skal ta utgangspunkt i problemstillinger fra praksis, og at kunnskapen som utvikles skal være relevant for studentenes fremtidige arbeid som lærer. Et annet eksempel er en tydeligere integrering hvor praktiske aktiviteter, teoretiske temaer og praksis forstås i sammenheng med hverandre. Dette kommer blant annet til uttrykk gjennom at enkeltemner inneholder både teori, bevegelsesaktiviteter og praksisopplæring.

Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag, kroppsøving- idrettsfag ved HINN (LUPE)

Første studentkull ved HINN blir tatt opp høsten 2022. Vi gleder oss og håper og tror at utdanningen vil være både relevant og fremtidsrettet. Behovet for lærere med fagkompetanse er i alle fall til stede all den tid kroppsøvingsfaget er et av de største fagene i antall timer, men blant fagene med lavest andel utdannede lærere.

Vil du gjøre en forskjell for fremtidens elever tror vi LUPE er et godt valg!

1 kommentar til «Fra treårig faglærerutdanning til flerfaglig lærerutdanning»

  1. Itís difficult to find educated people about this subject, but you sound like you know what youíre talking about! Thanks

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.