Kroppsøving i UNGDATA

Mål:                                                                                                                                                                   1. Undersøke hvor godt elever på ungdomsskole og videregående liker kroppsøving og andre skolefag.

2. Undersøke hvordan elevene opplever kroppsøvingstimen på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Utvalg: Ca 14.500 elever har svart på disse spørsmålene. Av disse er ca 9000 elever på ungdomstrinnet, og 5500 elever på videregående.

Gjennomføring av undersøkelsen: Første del av undersøkelsen ble gjennomført våren 2015. NOVA/KoRus-Øst sto for datainnsamlingen. Undersøkelsen ble gjennomført i Hedmark, Oppland, Østfold og Akershus.

Spørreskjemaet: Gjennom vårt samarbeid med KoRus-Øst fikk vi kroppsøvingsspørsmål inn i UngData-undersøkelsen. Vi stilte spørsmål om hvor godt de liker kroppsøving og andre skolefag, og åtte spørsmål knyttet til opplevelse av kroppsøvingstimen.

 Dataanalyse: Dataene er behandlet ved hjelp av SPSS.